.hack

Author: Tatsuya Hamazaki & Yuzuka Morita / Sumimaru Koichi / Amou Kanami / CyberConnect2