Amnesia Labyrinth

Author: Nagaru Tanigawa, Natsumi Kohane