Darkside Blues

Author: Hideyuki Kikuchi, Yuho Ashibe